Jaké budou dopady Covid-19 na světovou ekonomiku?

Dopad pandemie Covid-19 na světovou ekonomiku je nezměrný. Kriticky jsou ohroženy jak firmy, zejména malé a střední, tak i veřejný sektor. Důsledky krize se promítají i do práce auditorských firem a finančních expertů. Z nejnovější studie ACCA Covid-19 global survey: inside business, impacts and responses například vyplývá, že bezmála 40 % malých a středních firem nemá ani vypracovaný plán pro zajištění kontinuity provozu, který pomáhá zajistit jejich efektivní fungování v krizových situacích.  Významný propad meziročního obratu očekává napříč kontinenty 85 % firem do 200 zaměstnanců a 86 % předpokládá i výraznou ztrátu.

Studie, kterou v březnu připravila profesní organizace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, asociace certifikovaných účetních) na základě průzkumu zrealizovaného mezi svými více než 10 000 členy působícími v nejrůznějších organizacích a oborech, odhalila i další velmi vážné důsledky koronavirové krize.

Se strmým pádem efektivity práce vyvolaným mimořádnými okolnostmi spojenými s důsledky pandemie se podle studie ve světě potýká 69 % státních a veřejných institucí, 59 % neziskových organizací, 55 % firem a finančních institucí a také polovina akademické sféry. Snížená poptávka po zboží a službách, problémy s cash-flow a narušení dodavatelských řetězců ovšem nejvíce dopadá zejména na menší a střední firmy. Na otázku, zda po vypuknutí pandemie jednotlivé organizace přepracovaly finanční výhledy pro rok 2020, odpovědělo pozitivně 55 % podniků, ovšem jen 35 % veřejných a 47 % akademických institucí. Aktualizované finanční výhledy jsou přitom velice důležitým nástrojem ke zvládnutí dopadů krize a k co nejrychlejšímu zotavení organizace. Znalosti a erudice účetních a specialistů zodpovědných za finanční procesy zde hraje naprosto klíčovou roli.

Specifické dopady pak má probíhající pandemie na práci auditorských firem a na vlastní auditní procesy, neboť ty vyžadují komunikaci a bezprostřední spolupráci s auditovanými subjekty. Důležitým faktorem je mimo jiné i skutečnost, že právě v těchto měsících probíhá hlavní auditorská sezóna, a mnoho auditů se tedy aktuálně realizuje. I když digitalizace a využití nových technologií práci auditorů výrazně usnadňuje, koronavirový šok znemožnil mnoha firmám vykonávat své činnosti běžnými a navyklými postupy. Více než polovina auditorů (53 %) odpověděla, že čelí tlakům na urychlené dokončení práce, více než třetina (36 %) je přesvědčena, že nedokáže dodržet stanovené termíny, a čtvrtina uvádí, že se setkává s problémy při shromažďování informací a dokumentů.  Problémem v této souvislosti je i to, že mnoho auditorů stále vyžaduje originály dokumentů, případně dokumenty vlastnoručně podepsané jednateli firem. Dodávání těchto podkladů je ovšem při aktuálním fungovaní služeb a přetížení kurýrů nesmírně časově a finančně náročné. Dalších 27 % respondentů z řad auditorů říká, že vnímá zvýšená rizika spojená s oceňováním aktiv, s úplností závazků nebo s problémy v pokračování podnikatelské činnosti vzhledem k tomu, že budoucnost mnoha firem je v současné situaci nejistá. Necelá pětina naopak oznámila vznik významných příležitostí poskytovat v průběhu auditu hlubší analýzy a kvalitnější údaje.

Jistý zmatek a určitá míra dezorganizace, kterou pandemie Covid-19 způsobila, je živnou půdou pro kybernetickou kriminalitu. Množství kybernetických útoků za poslední dva měsíce několikanásobně vzrostlo. S cílem narušit nebo ochromit jejich činnost, poškodit pověst, destabilizovat situaci a vyvolat napětí ve společnosti míří útoky nejen na státní a veřejné instituce, nemocnice a úřady, ale i na malé a střední firmy. Bez ohledu na ekonomické i společenské dopady pandemie je naprosto nezbytné nezapomínat na kybernetickou bezpečnost a neodsouvat ji do pozadí.

Svět po pandemii už nikdy nebude stejný jako před ní, na tom se shoduje většina světových lídrů,“ říká Viera Kučerová, ředitelka českého zastoupení ACCA, a dodává: „Bude třeba nejenom oživit podniky a instituce, ale znovu vybudovat i důvěru v ekonomiku. Na druhou stranu krize podnítí celou řadu nových obchodních příležitostí a inovací a svět bude potřebovat vzdělané a pružné finanční profesionály, kteří se dokáží rychle orientovat v současném digitalizovaném světě a budou se schopni rychle zapojit do transformace obchodních modelů a iniciativ pro udržitelnost a odolnost podniků.“

Pro organizace, které čelí důsledkům krize Covid-19 připravila ACCA deset konkrétních doporučení, které jim umožní efektivně reagovat na vzniklou situaci. Jsou rozdělena do tří skupin: Act, Analyse, Anticipate, tedy konat, analyzovat a předvídat, a pokrývají široké spektrum aktivit, které jim pomohou správně plánovat zotavení i budoucí strategie. Finančním manažerům a účetním nabízí ACCA nejrůznější kurzy a certifikace. Většina kurzů probíhá online. Plná kvalifikace ACCA je pak v mezinárodním měřítku srovnatelná s MBA.